Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Uslovi

Dobro došli u Differo Marketing!

Ovi uslovi korištenja opisuju pravila i propise za upotrebu veb stranice Differo Marketing, koja se nalazi na www.differo.me.

Pristupom ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti da koristite Differo Marketing ako se ne slažete da preuzmete sve uslove i odredbe navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija primenjuje se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb stranicu i usklađena je sa odredbama i uslovima Kompanije. “Preduzeće”, “Mi sami”, “Mi”, “Naši” i “Mi”, odnosi se na našu kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ se odnosi i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnih za preduzimanje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložno važećem zakonu Holandije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, uzima se kao zamenljiva i stoga se odnosi na istu.

Cookies

Koristimo upotrebu kolačića. Pristupom Differo Marketing -u pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa Politikom privatnosti Differo Marketing -a.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bi nam omogućili da dohvatimo podatke korisnika za svaku posetu. Naša veb stranica koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi olakšala ljudima koji posjećuju našu veb stranicu. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera takođe mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije naznačeno, Differo Marketing i/ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal o Differo Marketingu. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovome možete pristupiti iz Differo Marketing -a za ličnu upotrebu podvrgnutu ograničenjima navedenim u ovim odredbama i uslovima.

Ne smeš:

Ponovo objavite materijal iz Differo Marketing
Prodajte, iznajmite ili podlicencirajte materijal od Differo Marketing-a
Reprodukujte, duplirajte ili kopirajte materijal iz Differo Marketing -a
Redistribuirajte sadržaj iz Differo Marketinga

Ovaj Ugovor počinje da teče od ovog datuma. Naši Uslovi i odredbe stvoreni su uz pomoć Generatora uslova i odredbi.

Delovi ove veb stranice nude mogućnost korisnicima da objavljuju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima veb stranice. Differo Marketing ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Differo Marketing -a, njegovih agenata i/ili povezanih kompanija. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje njihove stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni, Differo Marketing neće biti odgovoran za Komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove nastale i/ili pretrpljene kao rezultat bilo koje upotrebe i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja Komentara na ovu veb stranicu.

Differo Marketing zadržava pravo nadgledanja svih komentara i uklanjanja svih komentara koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uslova i odredbi.

Vi garantujete i zastupate da:

Imate pravo da objavljujete Komentari na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
Komentari ne zadiru u prava intelektualne svojine, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, patente ili žigove trećih strana;
Komentari ne sadrže klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovnih ili prilagođenih ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Differo Marketing-u neisključivu licencu za korišćenje, reprodukovanje, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Hiperveze na naš sadržaj

Sledeće organizacije se mogu povezati na našu veb stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

Vladine agencije;
Pretraživači;
Novinske organizacije;
Distributeri mrežnih imenika mogu se povezati na našu veb lokaciju na isti način na koji hipervezuju na veb lokacije drugih navedenih preduzeća; i
Sistemski akreditovana preduzeća, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koja možda nemaju hiperveze do naše veb stranice.

Ove organizacije mogu da se povežu na našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije o veb lokaciji sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) se uklapa u kontekst sajta strane koja povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje od sledećih vrsta organizacija:

opšte poznate potrošačke i/ili poslovne informacije

izvori;
dot.com sajtovi zajednice;
udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
mrežni distributeri imenika;
internet portali;
računovodstvene, advokatske i konsultantske kuće; i
obrazovne ustanove i trgovačka udruženja.

Odobrićemo zahteve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza nas ne bi naterala da gledamo nepovoljno prema sebi ili prema našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativne evidencije kod nas; (c) korist od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo Differo Marketinga; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije se mogu povezivati na našu početnu stranicu sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) se uklapa u kontekst sajta strane koja povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u stavu 2 gore i želite da se povežete na našu veb stranicu, morate nas o tome obavestiti slanjem e-pošte na adresu Differo Marketing. Molimo vas da navedete svoje ime, naziv vaše organizacije, podatke za kontakt, kao i URL vaše veb lokacije, listu svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb stranicu i listu URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da link. Sačekajte 2-3 nedelje na odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezati na našu veb stranicu na sledeći način:

Korišćenjem našeg korporativnog naziva; ili
Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan sa; ili
Korišćenje bilo kog drugog opisa naše veb stranice koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb lokaciji povezivača.

Nije dozvoljena upotreba logotipa Differo Marketing -a ili drugih umetničkih dela za povezivanje u odsustvu ugovora o licenciranju žiga.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pisane dozvole, ne možete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj veb stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih zahteva koji se pojavljuju na vašoj veb stranici. Na bilo kojoj veb lokaciji ne bi trebalo da se pojavljuju veze (linkovi) koje se mogu tumačiti kao klevetničke, opscene ili kriminalne ili krše, na drugi način krše ili zagovaraju povredu ili drugu povredu prava trećih strana.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve veze ili bilo koju posebnu vezu na našu veb stranicu. Odobravate da na zahtev odmah uklonite sve veze ka našoj veb stranici. Takođe zadržavamo pravo izmene ovih uslova i odredbi i politike povezivanja u bilo kom trenutku. Stalnim povezivanjem na našu veb stranicu, pristajete da budete vezani i da sledite ove odredbe i uslove povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako pronađete bilo koju vezu na našoj veb stranici koja je iz bilo kog razloga uvredljiva, slobodno nas kontaktirajte i obavestite nas u svakom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje linkova, ali nismo u obavezi da odgovorimo direktno na vas.

Ne garantujemo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo obezbediti da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb stranici ažurira.

Odricanje odgovornosti

U najvećoj mogućoj meri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede;
ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno lažno predstavljanje;
ograničite bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen prema važećem zakonu; ili
isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljena u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) upravlja svim obavezama koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze nastale po ugovoru, u deliktu i za kršenje zakonske obaveze.

Sve dok se veb stranica i informacije i usluge na njoj pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.


OBAVJEŠTENJE:
WEB STRANICA JE U RAZVOJU!

U međuvremenu možete pogledati dio sajta koji je spreman, ali neke opcije su ograničene.
Koristite navigacioni meni na vrhu stranice kako biste pogledali sav sadržaj.